JO kritiserar skattemyndigheten

Justitieombudsmannen Jan Pennlöv

BESLUT
Datum 1998-11-18
Dnr 569-1997

Anmälan mot Skattemyndigheten i Stockholms län angående handläggningen av ett mervärdesskatteärende

Anmälan

Contra Förlag KB (bolaget) har klagat på skattemyndighetens handläggningen av dess mervärdesskatteredovisning för oktober 1996 och anfört bl.a. följande.

Den 4 december 1996 inlämnade bolaget mervärdesskattedeklaration för oktober månad. Under oktober hade förlaget återtagit ett större antal böcker .som tidigare under året sålts med full returrätt. Detta innebar att bolaget för månaden redovisade större mängd återtagna böcker än nyförsäljning.

Bolaget redovisade de återtagna böckerna som negativ försäljning (dvs. som debet på kontot bokförsäljning). Detta tillvägagångssätt förklarades i en till deklarationen fogad skrivelse. Rutan om att en särskild skrivelse bifogades var förkryssad på deklarationen.

I konsekvens med redovisad negativ försäljning redovisades självklart negativ utgående moms. Bolaget hade ju under månaden till ett antal bokhandlare återbetalat (delar av) tidigare fakturerade belopp inklusive tidigare debiterad och redovisad mervärdesskatt.

En summering av deklarationen ger följande:

Utgående skatt ./.2 563:-
Avdragen ingående skatt 150:-
Skatt att återfå ./.2 713:

Med datering den 9 december 1996 fick bolaget ett "beslut'' från skattemyndigheten undertecknat med en oläslig namnteckning som delvis täckte över namnförtydligandet. Meddelandet löd att "felsummering i deklarationen har rättats". Därtill hade bolaget påförts en dröjsmålsavgift på 100 kronor. Skattemyndigheten begärde 2 713 kronor i skatt vartill kom 100 kronor i dröjsmålsavgift, summa 2 813 kronor. Rätta förhållandet var alltså att bolaget skulle ha 2 713 kronor i återbetalning av mervärdesskatt från skattemyndigheten.

Vid kontakt med skattemyndigheten den 18 december 1996 medgav handläggaren att det var skattemyndigheten och inte bolaget som hade räknat fel. Handläggaren lovade att hon skulle ordna med en rättelse.

Med datering den 26 januari 1997 kom ett förnyat krav med ytterligare dröjsmålsavgifter, nu med avdrag för den skatt som bolaget betalat in för november 1996, 1 277 kronor. Den skatten avsåg november och hade inget som helst med den skatt bolaget skulle få tillbaka i oktober att göra.

Det är fullständigt otroligt att skattemyndigheten inte på 39 dagar ska kunna ändra ett enkelt summeringsfel, som är medgett av den ansvariga tjänstemannen, som dessutom utlovat att ändring skulle ske. Det är vidare anmärkningsvärt att tjänstemän som undertecknar beslut inte - åtminstone enligt egen uppgift - har tillgång till handlingarna i ärendet.

Utredning

Ärendet har remitterats till Skattemyndigheten i Stockholms län för yttrande. Skattemyndigheten (länsskattechefen Mats Sjöstrand) har i sitt remissvar inledningsvis hänvisat till ett yttrande från skattedirektören Eva Carlquist, chef för den tjänsteman som handlagt ärendet. Av detta yttrande framgår bl.a. följande.

Den mervärdesskattedeklaration som inkom till skattemyndigheten 1996 12-05 har av misstag felregistrerats. Vid registreringen uppmärksammades inte att den utgående skatten (som i normala fall är ett positivt belopp) i detta fall var ett negativt belopp genom det tecken som skrivits framför beloppet. I och med denna felregistrering uppkom ett summeringsfel. Det maskinella kontrollsystemet har därför signalerat att ett beslut med rätt summa måste fattas och registreras.

Vid handläggningen av felsignaler av denna typ från det maskinella kontrollsystemet har handläggaren normalt inte tillgång till originalhandlingen utan arbetar med hjälp av de uppgifter som finns registrerade i ADB-systemet. Den rättelseåtgärd som skattemyndigheten vidtog på grund av det signalerade summeringsfelet ledde i detta fall till ett felaktigt beslut.

Contra Förlag KB uppger att de vid telefonsamtal till skattemyndigheten påtalat felaktigheten. Att nytt beslut inte fattats snarast kan i detta fall inte förklaras på annat sätt än "den mänskliga faktorn". Ärendet har numera korrigerats i enlighet med Contra Förlag KBs önskemål.

Skattemyndigheten beklagar de olägenheter och det merarbete som drabbat Contra Förlag KB med anledning av den bristande handläggningen av ärendet.

För egen del har Mats Sjöstrand anfört bl a följande:

Momsdeklarationen

Bolagets momsdeklaration för perioden oktober 1996 är ankomststämplad hos Lokala skattekontoret Hägersten 1996-12-05.

Under punkt 1, utgående skatt 25 %, har ett negativt belopp angivits, - 2 563. Som avdragsgill ingående skatt under punkt 5 har upptagits - 150. Summan av de två negativa beloppen borde bli - 2 713. vilket bolaget också deklarerat under punkt 6. skatt att betala/återfå Som skattepliktig omsättning under punkt 7 har bolaget likaledes tagit upp ett negativt belopp -10.252. Man har även x-markerat i punkt 12, innebärande att förklaring lämnas i särskild skrivelse.

När det gäller redovisningen av momsbeloppen har bolaget följt anvisningarna i MOMS-broschyren (RSV 552 utg 12) och Upplysningsbladet till momsdeklarationen (RSV 566 utg 1). Där framgår att man vid bonus, rabatter i efterhand eller vid återtagande av vara skall korrigera för den skatt som belöper på sådan rabatt etc. Avdraget görs genom att den utgående skatten minskas. Normalt blir utgående momsbelopp ändå positivt. I föreliggande fall har ett negativt belopp uppkommit, vilket föranlett en felregistrering. Felregistreringen medförde i sin tur en signal från det maskinella systemet om att felsummering förelåg och att ett beslut måste fattas och registreras.

Det maskinella systemet innehåller många olika felsignaler. Den aktuella signalen indikerade en enkel felsummering av ett mindre belopp. I dessa fall rekvireras inte originaldeklarationen, utan rättelse görs via terminal från de uppgifter som är registrerade.

''Rättelsen'' resulterade i ett beslut om skatt för oktober 1996 med 2 713 kr och dröjsmålsavgift 100 kr. Beslutet är underskrivet av Sonja Pinto-Pfeng och daterat 1996-12-09.

Handläggningen i övrigt

Bolaget uppger att man 1996-12-18 kontaktat Pinto-Pfeng som lovat ordna med en rättelse. 1997-01-26 erhöll bolaget ett förnyat krav på 1 544 kr. Från det ursprungliga kravet 2 713 kr och nya dröjsmålsavgifter 51 + 57 = 108 kr hade då frånräknats erlagd skatt enligt perioden november 1996. 1 277 kr. Fredagen den 7 februari 1997 inkom en skrivelse från bolaget. ställd till länsskattechefen. I anledning av denna överlämnades måndagen den 10 februari kopia på skrivelsen till Företagsskattekontor 3 för åtgärd i sak. Den 14 februari vidtog kontoret rättelse avseende perioden oktober 1996.

Bedömning

Det är givetvis högst otillfredsställande att rättelsen dragit ut så långt på tiden trots bolagets kontakter i ärendet. Det hela torde - som Carlqvist påpekat - få tillskrivas den mänskliga faktorn. Till bilden hör att myndigheten i december 1996 genomgick en omfattande omorganisation. Momsdeklarationens inbetalningskort anger Lokala skattekontoret i Hägersten som mottagare. Beslutet. 1996-12-09, är utsänt av Sonja Pinto-Pfeng på Företagsskattekontor 3.1 samband med omorganisationen förflyttades Pinto-Pfeng under december till det nybildade Företagsskattekontor 6. Omorganisationen medförde att många tjänstemän flyttade till nya skattekontor och nya arbetsuppgifter. Det är troligt att ärendet kommit på avvägar under omflyttningarna. Huvudorsaken till den bristande handläggningen torde därför vara arbetsanhopning i samband med omorganisation.

Bedömning

Av utredningen framgår att bolaget har följt gällande anvisningar vad gäller redovisning och deklaration av den aktuella mervärdesskatten. Bolaget har dessutom i en till deklarationen fogad skrivelse särskilt förklarat anledningen till det något ovanliga förhållandet att den utgående mervärdesskatten upptogs till ett negativt belopp. Skattemyndigheten har vid registrering av deklarationen ändå inte observerat att den utgående skatten bestod av ett negativt belopp och således felregistrerat deklarationen. Felregistreringen har inte heller upptäckts vid skattemyndighetens åtgärder med anledning av den maskinella felindikering som uppstod, utan har i stället resulterat i ett felaktigt beslut den 9 december 1996. Även om detta felaktiga beslut synes bero på ett enstaka misstag kan skattemyndigheten inte undgå kritik för det inträffade. Jag finner det vidare anmärkningsvärt att skattemyndigheten, trots påstötningar från bolagets företrädare, inte förrän den 14 februari 1997 har vidtagit rättelse av det felaktiga beslutet.

Med den kritik jag uttalat ovan avslutar jag ärendet.

Jan Pennlöv

 

Expedition till

Contra Förlag KB

Skattemyndigheten i Stockholms länTillbaks